Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób zgłosić pomysł?

Pomysł  biznesowy  należy  zgłosić poprzez  wypełnienie  i  złożenie Wniosku inkubacyjnego udostępnionego przez PARP w Generatorze Wniosków – formularz zostanie udostępniony wkrótce.

Kto może zgłosić się do Platformy Startowej?

Do udziału w projekcie może aplikować osoba fizyczna lub zespół składający się z osób fizycznych posiadający pomysł biznesowy mający charakter  innowacji  produktowej na  poziomie  co  najmniej krajowym. Miejsce zamieszkania oraz status na rynku pracy (osoba pracująca, bezrobotna, student itp) nie podlega ograniczeniom.

Czy do platformy można zgłosić dowolny pomysł? Czy musi on spełniać jakieś warunki?

Pomysł  zgłoszony  przez  pomysłodawcę powinien  mieć  charakter  innowacji produktowej, na poziomie co najmniej krajowym, rozumianej jako „wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań”, zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych lub  pomysł  cechujący  się  zidentyfikowanymi  przewagami konkurencyjnymi w stosunku do istniejących rozwiązań danej potrzeby. Pomysły, jednocześnie powinny wpisywać się w dziedziny specjalizacji branżowych platformy.

Przedmiot realizacji projektu nie może stanowić działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy, o której mowa w § 6 rozporządzenia ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach FEPW m.in. pomoc finansowa nie może zostać udzielona na działalność w zakresie:wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Czy wniosek aplikacyjny do Platformy może być wypełniony w innym języku niż polski?

Nie. Wniosek musi być wypełniony w języku polskim, w przeciwnym razie będzie odrzucony na etapie oceny formalnej. Nie dotyczy to pojedynczych słów lub wyrażeń, w szczególności określeń branżowych i powszechnie stosowanych w danej dziedzinie. 

Gdzie będzie prowadzona inkubacja i czy konieczne jest pojawianie się każdorazowo na miejscu wszystkich członków zespołu?

Praca w ramach inkubacji odbywa się w dużej części podczas indywidualnych spotkań z ekspertami, które ustalane są indywidualne w ramach wzajemnie ustalonych środków komunikacji. W trakcie programu inkubacji odbywają  się spotkania programowe (średnio 1 raz w miesiącu), na których obecność i zaangażowanie zespołu są obowiązkowe. Celem spotkań jest zarówno praca nad rozwojem biznesu, jak również weryfikacja wykonanych zadań w danym okresie czasu. Spotkania będą organizowane w formie mieszanej (zdalnie i stacjonarnie), a terminy komunikowane ze znacznym wyprzedzeniem (co do zasady, ustalane z góry, na cały okres inkubacji).

Jak wygląda selekcja do programu inkubacji? Jakie jest zaangażowanie w tym etapie startupu?

Ocena wniosków o udział w procesie inkubacji podzielona jest na kilka etapów i obejmuje:

1/ ocena formalna na podstawie wniosku aplikacyjnego – możliwość wystąpienia do zgłaszającego o dodatkowoe wyjaśniania 

2/ Ocena potencjału pomysłu:

a/ biznesowego – analiza nadesłanych zgłoszeń – bez bezpośredniego udziału zgłaszającego 

b/ zespołu – spotkania video z wybranymi we wcześniejszym etapie

c/ inkubacji – spotkanie warsztatowe (stacjonarne lub on-line)

Co do zasady, grant udzielany jest na opracowanie MVP, ale możliwe jest również sfinansowanie innych usług niezbędnych do rozwoju pomysłu np. opracowanie logo projektu, strony www, ekspertyz i niezbędnych badań. Warunkiem jest wykazanie niezbędności kosztu dla projektu oraz brak możliwości realizacji danej usługi w ramach wsparcia oferowanego w ramach projektu. 

Platforma Startowa Unicorn Hub 2.0

tel. +48 81 710 46 30 

e-mail: kontakt@unicornhub.pl

Projekt „Platforma Startowa Unicorn Hub – Edycja II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.