F.A.Q


W jaki sposób zgłasza się swój pomysł ?

Pomysł  biznesowy  należy  zgłosić poprzez  wypełnienie  i  złożenie Wniosku   inkubacyjnego udostępnionego przez    PARP w Generatorze Wniosków, znajdującym  się pod    adresem www.lsi1420.parp.gov.pl

Kto może aplikować do platformy startowej?

Do udziału w projekcie może aplikować osoba fizyczna lub zespół składający się z osób fizycznych posiadający pomysł biznesowy mający charakter  innowacji  produktowej na  poziomie  co  najmniej krajowym.

Czy do platformy można składać dowolny pomysł? Czy musi on spełniać jakieś warunki?

Pomysł  zgłoszony  przez  pomysłodawcę powinien  mieć  charakter  innowacji produktowej, na poziomie co najmniej krajowym, rozumianej jako „wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań”, zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych    cech    funkcjonalnych lub  pomysł  cechujący  się  zidentyfikowanymi  przewagami konkurencyjnymi w stosunku do istniejących rozwiązań danej potrzeby. Pomysły, jednocześnie powinny wpisywać się w dziedziny specjalizacji branżowych platformy.

 

Pomysł biznesowy nie może dotyczyć działalności gospodarczej wyłączonej z możliwości przyznania pomocy de minimis na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. oraz listy działalności wykluczonych z możliwości wsparcia w ramach Programu  Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Czy wniosek do Platformy Startowej Unicorn Hub można wypełnić w innym języku niż polski?

Nie. Wniosek musi być wypełniony w języku polskim, w przeciwnym razie będzie odrzucony na etapie oceny formalnej.

Kiedy należy zarejestrować spółkę?

Spółkę należy zarejestrować po pozytywnej ocenie dokonywanej przez Panel Ekspertów i zakwalifikowaniu się do programu inkubacji.O pozytywnym wyniku oceny przekazuje Animator Platformy.

Koszty związane z jej rejestracją ponosi pomysłodawca wraz z zespołem.

Czy projekty, które nie zakwalifikowały się w danej turze mogę aplikować po raz kolejny? Czy będą od nowa oceniane?

Jak najbardziej projekty, które nie zakwalifikowały się w trwającej aktualnie turze mogą aplikować w ramach kolejnego naboru.

Czy mogę zgłosić swój projekt jeśli mieszkam na Śląsku?

Tak. Pomysłodawca może być z innego województwa. Jeśli dostanie się Pan/Pani do procesu inkubacji należy założyć spółkę w Polsce Wschodniej.

Pomysł jest we wczesnej fazie, w ramach inkubacji chcemy opracować MVP i przedstawić potencjalnym użytkownikom, zweryfikować i rozwinąć model biznesowy – czy biorąc pod uwagę tak wczesną fazę warto aplikować do programu? Czy jednak powinniśmy być na dalszym etapie rozwoju pomysłu?

Do platformy powinny trafiać pomysły biznesowe na wczesnym etapie rozwoju o stopniu gotowości technologicznej 1-6. Poziomy te wskazane są w załączonej instrukcji wypełniania wniosku – str. 3. Proszę jednak mieć na uwadze, że program inkubacji trwa 4 miesiące – jest to więc czas intensywnej pracy nad pomysłem – tym bardziej, im na wcześniejszym etapie jest poziom gotowości rynkowej.

Czy i jakie koszty (oprócz samej rejestracji spółki) potencjalnie są do poniesienia? Jeśli dobrze rozumiem dokumentację to w ramach projektu są zapewnione wszelkie usługi związane z prowadzeniem spółki (księgowość, doradztwo prawne i podatkowe) w okresie inkubowania?

Tak. Finansujemy usługi niezbędne do weryfikacji pomysłu biznesowego. Nie jest to jednak wsparcie stricte finansowe. Usługi świadczą osoby i podmioty, z którymi bezpośrednio rozlicza się Platforma Startowa. Natomiast inkubowana spółka będzie miała pomniejszony limit pomocy de minimis (zaświadczenie).

 

Należy jednak wziąć pod uwagę koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem na czas udziału w obligatoryjnych spotkaniach programowych (ok. 4 -5 spotkań w ciągu procesu inkubacji). Te pokrywa spółka.

Jakie zobowiązania spoczywają na spółce/wspólnikach? Są jakieś kary umowne itp. potencjalne obciążenia?

Kwestie obowiązków po stronie start-up jak i Animatora Platformy Startowej określone zostały we wzorze umowy inkubacji – prosimy o zapoznanie się z jej wzorem na naszej stronie internetowej www.unicornhub.pl .

Czy w ramach projektu są przewidziane środki na pokrycie kosztów związanych z rejestracją spółki?

Nie, projekt nie oferuje wsparcia finansowego. Wsparcie kierowane jest w postaci usług eksperckich i specjalistycznych. Udział w projekcie jest co do zasady dla spółki bezpłatny, natomiast wartość wyświadczonych usług pomniejsza należny spółce limit pomocy de minimis.

Gdzie będzie prowadzona inkubacja i czy konieczne jest każdorazowe pojawianie się na miejscu wszystkich członków zespołu?

Praca w ramach inkubacji odbywa się zdalnie lub podczas spotkań z ekspertami, które ustalane są indywidualne z członkami zespołu. W trakcie programu inkubacji odbywa się 4 spotkania programowe, na których obecność i zaangażowanie zespołu są obowiązkowe. Celem spotkań jest zarówno praca nad rozwojem biznesu, jak również weryfikacja wykonanych zadań w danym okresie czasu. Spotkania odbywają się w Lublinie, Stalowej Woli lub Krakowie.

Czy cały zespół projektowy musi wejść w skład zakładanej spółki?

Ta kwestia jest złożona i opiera się na prawie własności do pomysłu. Udział w spółce powinni co do zasady mieć wszyscy właściciele zgłaszanego pomysłu biznesowego. Najbezpieczniej przy opisywaniu zespołu wskazać, które osoby będą udziałowcami zakładanej spółki, a które wniosą wiedzę merytoryczną, pracę własną lub inne zasoby.

Ile wniosków mogę złożyć do Platformy Unicorn Hub?

Każdy Pomysłodawca może zgłosić do Projektu nieograniczoną liczbę Pomysłów biznesowych do oceny, niemniej jednak tylko jeden z nich może zostać zakwalifikowany do etapu inkubacji w danej rundzie inkubacyjnej. W przypadku kiedy więcej niż jeden z Pomysłów biznesowych Pomysłodawcy w  danej  rundzie inkubacyjnej dostanie się do III etapu oceny i selekcji, wówczas Panel ekspertów wskaże Pomysłodawcy Pomysł biznesowy mający największą szansę  komercjalizacji,  a  tym  samym rekomendowany do dalszego udziału w Projekcie. Ostateczna decyzja w zakresie wyboru Pomysłu biznesowego rozwijanego w Projekcie należy jednak do Pomysłodawcy, przy czym do IV etapu oceny i selekcji w danej rundzie inkubacyjnej może przejść tylko jeden projekt Pomysłodawcy.

Czy mogę aplikować do kilku Platform Startowych?

Nie, pomysł biznesowy nie może zostać złożony do oceny przez inną Platformę Startową.

Kiedy można aplikować do Platformy Startowej?

Nabór do Platformy Startowej Unicorn Hub jest ciągły, oznacza to że możesz złożyć wniosek w dowolnym czasie. Wniosek będzie oceniany w najbliższej rundzie, której data zakończona jest opublikowana na stronie www.

Czy mogę założyć działalność gospodarczą i starać się o dodatkowe środki np. z Urzędu Pracy i aplikować do Platformy?

Pomysł składany do Platformy Startowej Unicorn Hub nie może być przedmiotem działalności gospodarczej.